Spółki giełdowe

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

NWZA Wikana S.A. zadecydowało o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecydowało 3 marca 2011 roku o resplicie akcji w stosunku 10:1. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA, reprezentujący 59,23 % kapitału zakładowego. 2 marca br. Wikana S.A. nabyła trzy akcje własne o wartości nominalnej 0,02 zł (każda) w celu ich umorzenia, co umożliwi przeprowadzenie resplitu akcji. Kolejnym krokiem w ramach procesu resplitu jest skup do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł, przeprowadzony na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych.

Emmerson S.A. miał ponad 1 mln zł zysku w IV kw. 2010

Przychody ze sprzedaży wzrosły w o 49,5% r-d-r

Warszawa, 1 marca 2011 r. – Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – zanotowała w IV kw. 2010 roku ponad 1,07 mln zysku netto i 3,72 mln zł przychodów w porównaniu do odpowiednio 1 mln zł i 2,49 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. W 2010 roku spółki zależne i powiązane Emmerson S.A. osiągnęły ponad 10,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 53,2 % w porównaniu z przychodami osiągniętymi przez te spółki w 2009 roku.

NWZA Wikana S.A. zadecyduje o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecyduje 17 lutego br. o resplicie akcji w stosunku 10:1. W wyniku planowanej operacji wartość nominalna każdej nowej akcji wyniesie 0,20 zł. Akcje serii A, B, C, D, E, F zostaną scalone w jedną wspólną serię. Na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych NWZA zadecyduje również o skupie do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.

Emmerson ma wyłączność na sprzedaż fabryki Daewoo Electronics

Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – została wybrana przez Daewoo Electronics sp. z o.o. na wyłącznego doradcę i agenta przy sprzedaży nieruchomości Spółki w Pruszkowie. Zbywana nieruchomość to zakład produkcyjny odbiorników telewizyjnych składający się z kompleksu budynków produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 61 000 m2, wybudowanych na prawie 17 hektarowej działce. Pod koniec listopada br. Emmerson S.A. nawiązał także współpracę z Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. oraz Provimi Polska sp. z o.o.

Votum S.A. uplasowało całą emisję

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70%, natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20%. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Raporcie Bieżącym poprzez system ESPI.

NWZA Black Pearl Capital S.A. nie zdecydowało o połączeniu z Totmes Fund S.A.

W dniu 8 grudnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. Przedmiotem obrad było połączenie z TOTMES FUND S.A., zgodnie z umową inwestycyjną, o której spółka informowała w maju 2010 roku. Uchwały nie zostały podjęte wobec braku wymaganej większości głosów.

Split akcji Public Image Advisors w środę 8 grudnia 2010 roku

Zarząd spółki już 18 listopada 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.11.2010 r., na mocy którego dokonana została rejestracja podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez zmiany wartości kapitału zakładowego (split).

Przed rejestracją podziału akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 122 500,00 zł i dzielił się na 1 225 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Spółka Public Image Advisors S.A. sprzedała posiadane akcje imienne Blue Tax Group S.A.

W dniu dzisiejszym Public Image Advisors przekazała informację Blue Tax Group, że 30 listopada sprzedała 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Po powyższej transakcji PIA nie posiada już żadnych akcji BTG.