NWZA Black Pearl Capital S.A. nie zdecydowało o połączeniu z Totmes Fund S.A.

W dniu 8 grudnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. Przedmiotem obrad było połączenie z TOTMES FUND S.A., zgodnie z umową inwestycyjną, o której spółka informowała w maju 2010 roku. Uchwały nie zostały podjęte wobec braku wymaganej większości głosów.

Zarządy Black Pearl Capital S.A. oraz TOTMES FUND S.A. opracowały plan połączenia spółek. Plan został poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Zgodnie z opublikowanym w listopadzie 2010 roku planem, połączenie spółek miało nastąpić na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku TOTMES FUND (spółka przejmowana) na BPC (spółka przejmująca) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BPC o kwotę 7.037.028,50 zł w drodze emisji 70.370.285 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które miały zostać wydane akcjonariuszom TOTMES FUND, a następnie wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w następstwie asymilacji z akcjami dotychczas notowanymi.

Zwołane na dzień 8 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. nie wyraziło zgody na połączenie z TOTMES FUND S.A.

Zgodnie z informacją uzyskaną od znaczącego akcjonariusza BPC, który zagłosował przeciwko połączeniu akcje BPC są wartościowym aktywem w jego portfelu inwestycyjnym i podmiot ten nie zamierza zmniejszać swojego procentowego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W związku z faktem, iż akcjonariusz ten nie posiada akcji TOTMES FUND po połączeniu nastąpiłoby znaczące procentowe obniżenie tego udziału.

„Black Pearl Capital S.A. zamierza kontynuować dotychczasową politykę inwestycyjną i rozwijać się poprzez nowe inwestycje. Połączenie z TOTMES FUND S.A. spowodowałoby wzrost wartości spółki, zwłaszcza, że przejęcie dotyczyło podmiotu większego od Black Pearl Capital S.A. Akcjonariusze zdecydowali inaczej. Niezrealizowanie procesu połączenia nie wpływa jednak w żaden sposób na zmianę wartości dotychczasowych akcji spółki ani na zaniechanie realizowanych przez nią projektów.” – mówi Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu BPC.

* * * * *

BLACK PEARL CAPITAL S.A.BLACK PEARL CAPITAL S.A. to fundusz inwestycyjny typu private equity założony w 2009 roku przez grupy WDM oraz TOTMES. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie założycieli, spółka inwestuje w rentowne podmioty z rynku niepublicznego cechujące się dużymi możliwościami wzrostu. Ma to zapewnić ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji.

KRS: 0000343453