Novainvest S.A. łączy się z Digate Interactive Sp. z o.o.

Nowy Zarząd planuje powrót do pierwotnej koncepcji modelu biznesowego Spółki

Warszawa, 2 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – połączy się z Digate Interactive Sp. z o.o. i zmieni nazwę na Digate S.A. W dniu 28 czerwca br. Novainvest S.A. nabyła łącznie 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy. Częściowa płatność w ramach zawartych transakcji zostanie dokonana w akcjach nowej emisji serii G. W dniu 29 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Łukasz Kossakowski.

-„Połączenie Novainvest S.A. i Digate Interactive Sp. z o.o. oznacza fundamentalną zmianę w modelu funkcjonowania Novainvest S.A., tym niemniej zależy nam aby nowa strategia nawiązywała do pierwotnej koncepcji funkcjonowania Novainvest S.A. jako podmiotu skoncentrowanego w branży IT oraz innowacyjnych technologii. Naszą intencją jest odejście od modelu funkcjonowania Spółki jako funduszu inwestycyjnego na rzecz działalności operacyjnej prowadzonej na rynku IT, co w rezultacie wpłynie na większą przewidywalność kondycji finansowej, a tym samym na zmniejszenie niekorzystnego wpływu sytuacji na rynkach kapitałowych na osiąganą rentowność. Z drugiej strony nie wykluczamy też akwizycji jeżeli na rynku pojawią się atrakcyjne oferty. Jednakże ewentualne decyzje w tym zakresie będziemy podejmować głównie pod kątem możliwość rozbudowy naszego portfolio usług.” – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

W dniu 27 czerwca 2012 r. ZWZA Novainvest S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 7 786 462,50 zł do kwoty nie większej niż 11 566 462,50 zł, poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 7 560 000 zł akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej po cenie 0,50 zł każda. Na dzień 29 czerwca 2012 r. cena jednostkowa akcji Novainvest S.A. na rynku NewConnect kształtował się na poziomie 0,11 zł. 

Częściowa płatność za udziały w Digate Interactive Sp. z o.o. zostanie rozliczona w nowych akcjach Spółki. Według wstępnych deklaracji nowych akcjonariuszy, akcje nowej emisji Novainvest S.A. objęte w ramach zawartych umów będą stanowiły inwestycje o charakterze długoterminowym.

29 czerwca 2012 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Novainvest S.A. został powołany Łukasz Kossakowski – Prezes Zarządu Digate Interactive Sp. z o.o., który z branżą IT związany jest od ponad 14 lat. 

-„Zdaje sobie sprawę, że objęcie Zarządu w Spółce z prawie dwuletnią historią na rynku publicznym będzie się wiązało z dużymi oczekiwaniami ze strony inwestorów. Dlatego też w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy chcieli przedstawić jasny koncept rozwoju Spółki oraz wizję budowy wartości dla akcjonariuszy. W dużej mierze zamierzamy tu rozwijać projekty w których specjalizował się Digate Interactive Sp. z o.o. tj. m.in. w tworzeniu internetowych rozwiązań biznesowych, koncentrując się na procesach kreowania wizerunku, komunikacji, sprzedaży i budowaniu lojalności, jednakże z uwagi na większe możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału będziemy także intensywnie wdrażać nowe programy ofertowe. Szczegółową strategię w tym zakresie zaprezentujemy do końca III kw. br.” - dodaje Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

ZWZA Novainvest S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r. podjęło także decyzję o zmianie nazwy na Digate S.A.

-„Zmiana nazwa ma celu podkreślenie, iż Novainvest S.A. po połączeniu z Digate Interactive Sp. z o.o. to podmiot, który swoją wartość będzie budował głównie o know-how należący do Digate Interactive Sp. z o.o., wraz z całym zapleczem personalno-technicznym. Tym niemniej w ramach połączenia zamierzamy w znacznej mierze wykorzystać status Spółki publicznej, zarówno z punktu widzenia możliwości pozyskania kapitału na rozwój jak i działań marketingowych związanych z obecnością Spółki na rynku publicznym.” – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

Novainvest S.A. posiada 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., stanowiących 75% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Novainvest_SA_laczy_sie_z_Digate_Interactive_Sp_zoo.pdf120.62 KB